a

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı açıklandı!

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı açıklandı!

1 Temmuz’da nereler açılıyor, hangi yasaklar kaldırılıyor? Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı yayımladı!

 

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 27.06.2021 tarihinde saat 20.00’de Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele
sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her
alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık
Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs 2021
tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021
tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki
sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan
aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun
malumudur.
Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol
altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması
için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.
Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs
Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021
tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü
etabı kapsamında Ordu ili genelinde aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 01.06.2021 tarih ve 2021-42

Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan
sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat
05.00’e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı
olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona
erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması
uygulanmayacaktır.
2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;
2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
2.2- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz
2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.
2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki
mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme
yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair
kısıtlamalar uygulanmayacaktır.
2.4- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu
oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe
gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.
2.5- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan
açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.
2.6- Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona
eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1
Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.
2.7- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla
park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri
ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe
gününden itibaren kaldırılacaktır.
2.8- Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile
salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam
edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi
yapılmayacaktır.
3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile
ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak
kaydıyla;
3.1- STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve
birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya
yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda
6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.

3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;
– Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
– Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.
– Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin
korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık
Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki
mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler
yapılabilecektir.
– Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari
6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.
– Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup,
belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İlçe
Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.
– Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz
2021 tarihinden sonra izin verilecektir.
3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4
metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla
izin verilecektir.
4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve
esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
4.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu
taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.
4.2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu
taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren
kaldırılacaktır.
5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
5.1- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik,
maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili İçişleri
Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin
uygulanmasına son verilecektir.
5.2- Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve
etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.
5.3- İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.)
yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü
tedbir alınacaktır.
6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu
kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona
erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi
bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre Valiliğimizce tespit edilecektir.

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
7.1- Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31.05.2021 tarih ve
8832 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata
geçirilecektir;
– Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen
kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina
uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce
yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.
– Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek
ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina
uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19
rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.
– Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliğimizce belirlenen
yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde
de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır
kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliğimizce belirlenecek ve ilan
edilecektir.
7.2- Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan
sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde
izolasyona alınmaları sağlanacaktır.
8. GENEL ESASLAR
8.1- Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir
işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri
yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
8.2- Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları gerekse
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar
çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk
kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların
personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.
8.3- Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile
vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir
yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi
suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden
imtina edilmeyecektir.
Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli
tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

ORDU ÜNİVERSİTESİ 29 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com